تبلیغات
روزنگاران ابهر

روزنگاران ابهر
جامعه ای از ابهری های مقیم اینترنت

شعارما عدالت محوری واتحادو وحدت منطقه ای است
گذرازمرز فرق وتبعیض محوری است برای زدودن هرگونه تبعیض که وحدت عامل اصلی وکلیدی است لذابرای تحقق شعارعدالت محوری وعدالت گستری درسایه ی وحدت منطقه ای پیگیری هایی برای جذب حداکثری بودجه این منطقه جزواولویت های کاری ماقرارخواهدگرفت

دكتر خانمحمدی


ارتقاواستقراردربخش سلامت وبهداشت ودرمان
اجرای طرح هادی روستاها
کمک به بهبودراههای مواصلاتی روستایی وشهری
ایجادانگیزه لازم برای مهاجرت معکوس به روستا بایک برنامه مدون
انجام وظایف راهبردی
توجه وتقویت اصناف برخاسته ازمردم منطقه
پیشبردبرنامه های مربوط به بانوان
جذب کارخانه های مادرومهم
ایجادتشکل صنفی وبحث اشتغال دغدغه اصلی مادرمنطقه است لذا باایجاداشتغال میتوان درموردمسکن وازدواج جوانان اقداماتی راانجام داد
امیدواریم باتقویت بخش کشاورزی واستقرارصنایع مولددرطول این حوزه انتخابیه بتوانیم نسبت به کاهش درصدبیکاری دراین منطقه اقدام کنیمادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 اسفند 1390 توسط حامد عزیزخانی
درباره وبلاگ

شهر الكترونیك یك اختراع و یا یك پیشنهاد نو آورانه نیست بلكه واقعیتی است كه بر اساس نیاز جای خود را باز می كند . اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

hamed.azizkhani@gmail.com
Blog Skin